Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 10 rezerwatów przyrody z których 2 rezerwaty : "Modrzewie" oraz "Przełom Białki pod Krempachami" znajdują się poza gruntami Skarbu Państwa bezpośrednio zarządzanymi przez Nadleśnictwo.

Parki krajobrazowe

Popradzki Park Krajobrazowy – obejmuje 4141,44 ha obszaru Nadleśnictwa Krościenko, jego zasięg w dużym stopniu pokrywa się z obszarem Natura 2000 - Ostoją Popradzką. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Obszary chronionego krajobrazu

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje 3835 ha terenu Nadleśnictwa Krościenko.

Obszary Natura 2000

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Krościenko występują cztery ostoje siedliskowe Natura 2000 (zaznaczone na mapie kolorem jasnozielonym):

Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY