Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nadleśnictwo Krościenko posiada odpowiednie 3 wejścia do budynku administracyjnego usytuowane bezpośrednio z parkingu.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku administracyjnym są dostępne wyłącznie na parterze. Schody nie są przystosowane, ale trzy stanowiska pracownicze na piętrze w razie potrzeby są w stanie obsłużyć zainteresowanych w dostępnym miejscu na parterze. Windy brak.

  1. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Nadleśnictwo Krościenko posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poziom „0” budynku w całości jest dostępny do przyjęcia osób niepełnosprawnych.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nadleśnictwo posiada oznaczone specjalne miejsca parkingowe zlokalizowane w bezpośredniej bliskości wejścia oraz dostęp do chodnika wzdłuż budynku.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Nadleśnictwa nie ma ograniczeń poruszania się z psem-przewodnikiem (- asystującym).

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Nadleśnictwie Krościenko nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Jeśli zaistniałaby taka potrzeba Nadleśnictwo zaoferuje tłumacza online.