Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych (HCVF - High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Krościenko.

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Krościenko w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1. -  Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. - Obszary chronione ( 1.1.a - lasy w rezerwatach przyrody  oraz  1.1.b  - lasy w parkach krajobrazowych oraz strefach "ochrony krajobrazowej" rezerwatów przyrody ).
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2.1  - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne
HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Krościenko w roku 2021.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF prowadzony  podczas pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych w sposób ciągły wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się.

Stwierdzono także, że nie wystąpiły zagrożenia mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony w zakresie lasów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii HCVF.

W kategorii HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności- dodano obiekt punktowy zaliczający się do tej kategorii. Jest to Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Krościenko  na adres   kroscienko@krakow.lasy.gov.pl

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy: