Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze

Nadleśnictwo Krościenko zarządza 7668 ha lasów w tym ponad 2800 ha zajmują drzewostany świerkowe w wieku powyżej 20 lat. Od wielu lat drzewostany świerkowe  nękane są szkodami od wiatru i suszy co także przyczynia się do wzrostu populacji zespołu kornika drukarza, a w konsekwencji zwiększa się wydzielanie posuszu.

W wyniku łączonego oddziaływania szkodliwych czynników  następuje ich osłabienie powodujące szybki rozpad i zamieranie. Dlatego też Nadleśnictwo prowadzi intensywne prace zmierzające do odnowienia powierzchni uszkodzonych i  przebudowy litych świerczyn na  drzewostany odporniejsze złożone z gatunków typowych dla tego regionu - jodły, buka i towarzyszących modrzewia, jawora, wiązu górskiego i lipy.

W okresie od  2010 do 2011 r. na terenie Nadleśnictwa Krościenko był realizowany  projekt,  w ramach którego podejmowane były intensywne działania kompleksowe związane z ochroną zasobów leśnych, utrzymaniem trwałości i bioróżnorodności ekosystemów leśnych.
Podejmowane działania miały na celu ograniczenie liczebności kornika drukarza, które opisują następujące efekty rzeczowe całego projektu :

- Zakup i modernizacja sprzętu do zwalczania gradacji  - pułapki feromonowe - 300 szt.

- Zakup feromonów - 1800 szt/ 2 lata.

- Obsługa i monitoring pułapek feromonowych    -  600 szt/ 2 lata.

- Wyłożenie pułapek klasycznych wraz z korowaniem    - 140 szt/ 2 lata.

- Wyznaczenie drzew trocinowych      -  4000 ha / 2 lata

- Korowanie surowca zasiedlonego    -  10000 m3/ 2 lata

-  Sporządzenie map ognisk gradacyjnych w drzewostanach świerkowych.