Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA NADLEŚNICTWA

Tworzenie administracji leśnej rozpoczęło się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami powstałemu w 1924 roku przedsiębiorstwu Polskie Lasy Państwowe. W latach następnych kształtowany był prawny i gospodarczy model polskiego leśnictwa.


Pierwszy dyrektor Lasów Państwowych, Adam Loret nakreślił w latach 30 XX wieku wizję funkcjonowania organizacji, według której las pełni wielorakie funkcje a produkcja drewna jest tylko jedną z nich.
W okresie II wojny światowej został przerwany dynamiczny rozwój Lasów Państwowych a prowadzona przez okupantów gospodarka leśna miała charakter rabunkowy.
Po zakończeniu wojny państwo przejęło na własność lasy oraz związane z nimi zakłady przeróbki drewna i innych produktów leśnych. Kolejne lata przynosiły dalsze zmiany w systemie zarządzania lasami państwowymi.
Istotnym przełomem dla lasów państwowych były zmiany ustrojowe państwa w latach 90 XX wieku. Uchwalona w 1991 roku ustawa o lasach wprowadziła zasadę trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Krościenko w obecnych granicach zarządza lasami, które w okresie przed wybuchem II wojny światowej były własnością prywatną. W okresie powojennym, w wyniku przemian ustrojowych i nowych uregulowań prawnych lasy te zostały znacjonalizowane. W obecnych granicach nadleśnictwo zostało utworzone z dniem 01.07.1973 roku w ramach reorganizacji lasów państwowych. W okresie funkcjonowania nadleśnictwa miało miejsce szereg zmian w jego powierzchni związanych z przejęciem z PFZ tzw. „lasów cerklowych", gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych skarbu Państwa a także przekazaniem części lasów i gruntów do Gorczańskiego Parku Narodowego czy też pod budowę zbiornika wodnego w Czorsztynie.  
Powierzchnia Nadleśnictwa Krościenko obecnie wynosi 7976 ha. .