Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektów Współfinansowanych z POLiŚ

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu ( mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich) oraz Kompleksowy Projekt ochrony gatunków i siedlisk na terenach zarządzanych przez PGL LP (OPL).

1)  Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0200/16-00 z dnia 28.09.2017 w ramach działania 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych  oraz Porozumienia nr 39/2017 zawartego pomiędzy PGL LP - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Nadleśnictwem Krościenko.

Termin realizacji projektu na terenie Nadleśnictwa Krościenko: 01.01.2018r - 30.09.2023r

Podejmowane działania na terenie Nadleśnictwa Krościenko dotyczą obszaru naturowego Małych Pienin i mają na celu ochronę siedlisk i gatunków. Poniżej przedstawiamy efekty rzeczowe całego projektu dla Nadleśnictwa Kroscienko:

Zadanie 5 - Dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska ( usuwanie nalotów drzew i krzewów, nadzór specjalisty- botanika, wycinka drzew i krzewów zacieniających stanowisko pszonaka pienińskiego)  - działanie na rzecz siedlisk oraz Pszonaka Pienińskiego -  łącznie 10,1 ha

Zadanie 7 - Kanalizacja ruchu turystycznego - ukierunkowanie ruchu turystycznego, ochrona stanowisk pszonaka pienińskiego przed nadmierną presją turystyki - ustawienie 10 szt tablic informacyjnych,  wykonanie drewnianych barierek ( długości 60m ) w celu ochrony stanowiska pszonaka przed zadeptywaniem.

Wartość projektu ( kompleksowo dla wszystkich Nadleśnictw biorących udział w projekcie) :

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 19 725 947,92 zł

Zakres powierzchniowy działań dla całej Polski:

Liczba obszarów Natura 2000, na których będą prowadzone działania: 101
Liczba RDLP realizujących projekt: 16
Liczba nadleśnictw realizujących projekt: 105

 

2) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych.
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

W Nadleśnictwie Krościenko projekt obejmował zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (budowa kaszycy w Leśnictwie Jaworki).