Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na przebudowę i rozbudowę budynku

Nadleśnictwo Krościenko informuje o uruchomieniu procedury wyboru wykonawcy na roboty budowlane pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na budynek mieszkalny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku garażowo - gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129).

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00150958/01 w dniu 17.08.2021 r. Dostęp do dokumentacji zamówienia oraz możliwość składania ofert odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496821