Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko

ogłasza nabór na stanowisko podleśniczego

 

 1. Niezbędne wymagania:
 1.  wykształcenie leśne średnie lub wyższe,
 2.  ukończony staż zawodowy w jednostce organizacyjnej LP,
 3.  posiadanie zaświadczenia o zdanym egzaminie warunkującym nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie takiego stopnia lub gotowość do egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego w Służbie Leśnej,
 4.  posiadane prawo jazdy kat. B, posiadanie samochodu,
 5.  uprawnienia do wykonywania polowania,
 6.  obywatelstwo polskie,
 7.  posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8.  znajomość przepisów prawa leśnego związanych ze stanowiskiem pracy,
 9.  brak przeciwskazań zdrowotnych na stanowisku podleśniczego,
 10.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 1. Dodatkowym atutem będą następujące umiejętności:
 1.  znajomość norm i warunków technicznych dotyczących surowca drzewnego,
 2.  znajomość obsługi komputera (MS Office, inne),
 3.  znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
 4.  posiadanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych uprawnień.

Od kandydata/tki oczekujemy :

 •  wysokiej kultury osobistej,
 •  komunikatywności i umiejętności pracy w zespołem,
 •  umiejętności organizacji pracy
 •  odpowiedzialności, dokładności, sumienności
 •  dyspozycyjności i motywacji do pracy
 •  odporności na stres,

 

 1.  Zakres zasadniczych zadań wykonywanych na stanowisko:
 1.  wykonywanie czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych mających na celu realizację zadań produkcyjnych ustalonych dla leśnictwa zgodnie z instrukcjami i zasadami obowiązującymi w Lasach Państwowych;
 2.  ochrona zasobów leśnych oraz innego majątku Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych przed szkodnictwem realizowane w oparciu o polecenia przełożonych i z własnej inicjatywy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1.  list motywacyjny (wraz z danymi adresowymi, numerem telefonu i adresem poczty internetowej)  i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2.  własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,
 3.  własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenia  o ukończonych szkoleniach, kursach, posiadanych uprawnieniach itp.,
 5.  własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia prawa jazdy
 6.  oświadczenia kandydata – załącznik nr 4 do Regulaminu na wolne stanowiska w Nadleśnictwie Krościenko.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazać się oryginałami dokumentów.

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania ofert zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty dotyczące procesu rekrutacji należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Krościenko (parter, pokój nr 1) lub przesłać drogą pocztową w terminie  do 02.02.2018r do godziny 900 na adres:

Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy: podleśniczy w Nadleśnictwie Krościenko”

 

W lewym górnym roku koperty należy dodatkowo zamieścić czytelne imię i nazwisko kandydata oraz adres do korespondencji.

Oferty, które wpłyną do Nadleśnictwa Krościenko po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu nadleśnictwa) zostaną zwrócone bez ich otwierania.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 1. Ocena ofert oraz procedura wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

 Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej, polegającej na weryfikacji dokumentów i ocenie ich zgodności z ustalonymi w ogłoszeniu kryteriami.

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej, polegającej  na ocenie spełnienia przez kandydata dodatkowych oczekiwań pracodawcy, określonych w ogłoszeniu. Ocena następuje poprzez przypisanie dokumentom punktów według ustalonej skali punktowej.

 

Ostatnim etapem naboru będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której będzie oceniania przede wszystkim wiedza kandydatów, ale także następujące kompetencje: umiejętności interpersonalne, organizacja pracy, rozwiązywanie problemów, orientacja  na jakość wykonywanych zadań.

 

Szczegółowe zasady naboru zawiera Regulamin naboru na wolne stanowiska w Nadleśnictwie Krościenko stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 15/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krościenko z dnia 03.08.2016r

 

Nadleśnictwo Krościenko zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, oraz prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

 

Kandydatów wyłonionych do rozmów kwalifikacyjnych powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1.  Nadleśnictwo Krościenko nie zapewnia mieszkania służbowego.
 2.  Do udzielania informacji w sprawie rekrutacji upoważnione jest stanowisko sekretarza nadleśnictwa.
 3.  Nadleśnictwo Krościenko nie odsyła złożonych dokumentów oraz nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem. Złożone dokumenty będzie można odebrać w siedzibie Nadleśnictwa Krościenko do dnia 15.03.2018r.
 4.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.