Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie prac w Rezerwacie Biała Woda i Wąwóz Homole

Od połowy października trwały prace mające na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Prowadzone były w rezerwatach „Biała Woda”, „Wąwóz Homole” oraz na innych powierzchniach w obrębie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny.

W ramach zabiegów ochronnych zaplanowano m.in. mechaniczną lub ręczną wycinkę i karczowanie wybranych gatunków krzewów i drzew (głównie świerka, tarniny, jesionu, jawora oraz zamierających, pochylonych jałowców). Następnie usunięte rośliny wynoszono ręcznie poza obszar rezerwatów „Biała Woda” i „Wąwóz Homole”. Prace prowadzone były w rezerwatach przyrody, dlatego ze względu na walory przyrodnicze oraz ukształtowanie terenu nie było możliwości ich mechanizacji.

Na terenie Natura 2000 Małe Pieniny realizowane były również zadania mające na celu ochronę pszonaka pienińskiego (Erysimum pieninicum), gatunku rośliny należącego do rodziny kapustowatych, endemitu karpackiego. W celu zabezpieczenia stanowisk pszonaka pienińskiego oraz zapewnienia mu odpowiednich warunków siedliskowych usuwano nadmiar drzew i krzewów do wysokości 2 m, zwłaszcza leszczyny i jesionu, które zacieniają poszczególne stanowiska, a uzyskaną po wycince biomasę wywożono poza teren ochrony.

Obszar Natura 2000 Małe Pieniny został utworzony w celu ochrony siedlisk naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130, czyli zarośli jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska), a także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych lasków sosnowych.

Obszar Małe Pieniny obejmuje część pasma Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z czterema rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, Wąwóz Homole, Biała Woda oraz Zaskalskie-Bodnarówka.